ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Doradztwo Zawodowe


Doradca zawodowy – Beata Grzybicka

b_grzybicka

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
  • programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  • porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
 4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach p sychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
  • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
 10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

11 zasad Billa Gatesa

 1. Życie nie jest sprawiedliwe. Przyzwyczaj się do tego.
 2. Świata nie interesuje to, co sam myślisz o sobie. Jednakże świat spodziewa się, że osiągniesz coś, ZANIM poczujesz się, że jesteś wielki.
 3. Nie będziesz zarabiał 60 tysięcy dolarów zaraz po maturze i nie zostaniesz wiceprezydentem z samochodem służbowym wyposażonym w telefon. Najpierw musisz na to zapracować.
 4. Jeśli wydaje ci się, że nauczyciele ci dokuczają i są wredni, to poczekaj do chwili,gdy będziesz miał swojego pierwszego szefa.
 5. Podawanie hamburgerów w McDonaldzie nie powinno być poniżej twojej godności. Twoi dziadkowie używali innego słowa na „podawanie hamburgerów w McDonaldzie” Oni nazywali to: możliwością (opportunity).
 6. Jeśli tobie się nie wiedzie, to nie jest to wina twoich rodziców. Nie rozpamiętuj i nie użalaj się nad swoimi błędami. Ucz się na nich.
 7. Zanim się urodziłeś, twoi rodzice nie byli tak nudni, jak są teraz. Po twoim urodzeniu płacili twoje rachunki, prali twoje ubrania i słuchali twoich przemówień, jaki jesteś cool. Zanim zaczniesz chronić dżunglę przed pasożytami pokolenia twoich rodziców, spróbuj najpierw pozbyć się robactwa z szafy w swoim własnym pokoju.
 8. Może twoja szkoła wyeliminowała zwycięzców i pokonanych, ale życie nie. W niektórych szkołach zniesiono oceny niedopuszczające i można próbować tyle razy ile się chce, żeby wpaść na właściwą odpowiedź. To w najmniejszym stopniu nie przypomina czegokolwiek w prawdziwym życiu.
 9. Życie nie dzieli się na semestry. Nie ma letniej przerwy i tylko bardzo nieliczni pracodawcy chcą ci pomóc odnaleźć siebie. Zajmuj się tym sam, w czasie prywatnym.
 10. Telewizja nie ma NIC wspólnego z prawdziwym życiem. W prawdziwym życiu trzeba wyjść w końcu z kawiarni i znaleźć pracę.
 11. Bądź miły dla kujonów. Całkiem możliwe, że skończysz, pracując dla jednych z nich.

STRONY INTERNETOWE 

sprawdź >>> www.doradztwo.koweziu.edu.pl – strona poświęcona tematyce wyborów edukacyjnych i zawodowych.

sprawdź >>> www.e-zamek.pl – narzędzie do badania predyspozycji zawodowych dla młodzieży

sprawdź >>> www.perspektywy3d.pl – projekt „Perspektywy edukacyjnono – zawodowe  – narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej”.

sprawdź >>> www.nauka.gov.pl/kierunki-zamawianeKierunki zamawiane są to kierunki ważne dla naszej gospodarki wg Raportu Rozwoju Społecznego Polska 2007”.

sprawdź >>> wybierzstudia.nauka.gov.pl/portal pomagający w wyborze ofert polskich uczelni.

Bezpieczna praca z EURES za granicą – doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie – Planuj karierę i pracuj bezpiecznie

sprawdź >>> www.barometrzawodow.pl – Jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.


ROK SZKOLNY 2017/2018

Gimnazjum Nr 10 Mistrzostwa Sportowego

 • „Moje mocne strony” – organizacja zajęć dla klas I G prowadzonych przez doradcę zawodowego z PPP 3.
 • Organizacja badań psychologicznych pod kątem predyspozycji zawodowych dla uczniów klas III G w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Olsztynie.
 • „Czynniki wyboru zawodu” – warsztaty w klasie II b.
 • „Lepiej poznać siebie – test LUDZIK” – zajęcia z doradcą zawodowym w klasie II b.
 • „Czynniki wyboru zawodu” – warsztaty dla klasy III G.
 • „Piknik gimnazjalistów” – prezentacja szkół zawodowych w Parku Centralnym. Udział uczniów klasy III a i III b.
 • „Lepiej poznać siebie – test LUDZIK” – zajęcia z doradcą zawodowym w klasie I b.
 • „Porozmawiajmy o zawodach” – zajęcia z doradcą zawodowym w klasie I b.
 • Kwestionariusz samooceny „Jaki jesteś?” – zajęcia z doradcą zawodowym w klasie I b.
 • Wybór szkoły ponadgimnazjalnej – indywidualne rozmowy doradcze z uczniami klas III a i III b.
 • „Moje mocne strony. Moja kariera w moich rękach” – zajęcia warsztatowe dla klas VII oraz I – III G prowadzonych przez doradcę zawodowego z Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, część I (organizator: Beata Grzybicka)
 • Organizacja badań psychologicznych pod kątem predyspozycji zawodowych dla uczniów klas gimnazjalnych: II b, III a i III b w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Olsztynie (organizator: Beata Grzybicka)
 • „Czynniki wyboru zawodu” – warsztaty dla klasy III G (Beata Grzybicka)

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

 • Diagnoza potrzeb w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w klasach I–szych LO w oparciu o kwestionariusz „Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa”, na podstawie którego planowane będą dalsze indywidualne konsultacje dla wybranych lub chętnych uczniów.
 • „Bądź autorem swojej kariery” – zajęcia w klasach III a i III b LO prowadzone przez doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w ramach Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach 2016.
 • „Samoocena w kontekście planowania kariery zawodowej” – zajęcia w klasach III a i III b LO prowadzone przez doradcę zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
 • Wycieczka do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie – poznajemy zawód funkcjonariusza służby więziennej.
 • Testy zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych dla zainteresowanych uczniów klasy III b.
 • Diagnoza potrzeb w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego w klasach I – szych LO w oparciu o kwestionariusz „Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa”, na podstawie którego planowane będą dalsze indywidualne konsultacje dla wybranych lub chętnych uczniów (Beata Grzybicka)
 • „Bądź autorem swojej kariery”, „Samoocena w kontekście planowania kariery zawodowej” – zajęcia warsztatowe w klasach III a i III b LO prowadzone przez doradców zawodowych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w ramach Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach 2017 (organizator: Beata Grzybicka)
 Skip to content