ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Deklaracja dostępności


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARIANA GRZEGORZA BUBLEWICZA W OLSZTYNIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARIANA GRZEGORZA BUBLEWICZA W OLSZTYNIE.

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Zamaria, zamaria.arkadiusz@zso5.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 534 04 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek szkoły przy ul Gietkowskiej 12

 1. Do budynku prowadza dwa wejścia. Wejście przy Sali Sportowej oraz wejście do budynku dydaktycznego znajdujące się w głębi posesji przy bramie wjazdowej na parking. Do wejść występują ograniczenia w postaci progów. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu przy Sali sportowej znajduje się portiernia w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji.
 2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na I piętrze budynku dydaktycznego. Do wyżej wskazanych pomieszczeń  prowadzą schody wyposażone w poręcze. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do  sal sportowych. Do  sal lekcyjnych prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek szkoły przy ul. Jagiellończyka 32

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Jagiellończyka. Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów. Do większości pomieszczeń w budynku prowadzą schody oraz występują ograniczenia w postaci progów. W budynku nie ma wind. Przy szkole zlokalizowane jest boisko Orlik, do którego nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów.
 2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku dydaktycznego. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody wejściowe do budynku wyposażone w poręcze i podjazd dla wózków. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do kilku sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. Do pozostałych sal lekcyjnych prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Jedynym udogodnieniem jest podjazd dla wózków na schodach wejściowych. Na kompleksie boisk Orlik znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jedyne wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy bramie wjazdowej do Orlika.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

 Skip to content